Transmissionsmeditation 

Meditation för den nya tidsåldern 

Transmissionsmeditation är ett mycket enkelt och kraftfullt sätt att tjäna mänskligheten och hjälpa till att omvandla världen. Det är samtidigt en säker, vetenskaplig, ickesekteristisk metod, som inte står i motsats till något annat religiöst eller andligt utövande. 

För att bilda en transmissionsgrupp är allt som behövs en önskan att tjäna. En grupp börjar med minst tre personer, men blir mer kraftfull ju fler som deltar. Det enda som behövs är en inbjudan till några likasinnade, som träffas regelbundet.


Allt eftersom de energier som kännetecknar Vattumannens Tidsålder börjar stimulera våra hjärtan och sinnen, och allteftersom vi strävar efter att kontakta den högre aspekten av oss själva, själen, börjar vi förnimma ett växande behov av att vara till nytta och glädje för andra människor och allt levande. Detta behov som kommer från själsnivån kallas tjänande, och är en av de stora vetenskaperna som kommer att utvecklas i den nya tidsåldern. Tjänandet i den nya tidsåldern är kraftfullast när det genomförs i grupp. När det gäller meditation, är det känt att mycket mer energi kan sändas genom grupper än genom enskilda individer. Därför ger transmissionsarbetet en unik möjlighet att tjäna mänskligheten, tillsammans med andra, just där du befinner dig.

Vad är Transmissionsmeditation?

Det är en specialiserad form av gruppmeditation i vilken deltagarna ställer sig själva (sina energicentra eller chakra) till förfogande som instrument för nedtrappningen (transformering) av de andliga energier som utstrålar från den andliga hierarkin av upplysta Mästare (mänsklighetens "äldre bröder" som vakar över och vägleder vår evolution). Genom detta arbete förser grupperna planeten med en reservoar av energi som blir mer tillgänglig och användbar för mänskligheten och de andra naturrikena. Det är just denna energi som omvandlar vår värld.

Enligt den brittiske esoterikern och konstnären, Benjamin Creme, är Transmissionsmeditation det mest effektiva och viktigaste tjänande arbetet som grupper idag med enkelhet kan utföra. Det står inte i konflikt med någon annan form av meditation som praktiseras. I själva verket förhöjer det effekten av din personliga meditation och förstärker värdet av andra tjänande aktiviteter du eventuellt är engagerad i.

En transmissionsgrupp är inte en plats där du söker individuell vägledning, skickar eller tar emot budskap, kontaktar astrala plan eller guider etc. Det är helt enkelt en fråga om att ge lite av sin tid för att tjäna världen. Men, som en bieffekt av detta osjälviska arbete, förhöjs naturligtvis den egna andliga utvecklingen.

Klicka på länkarna nedan för introduktion av Benjamin Creme som svarar pŒ frågor.


Att bilda en grupp

Allt du behöver för att bilda en transmissionsgrupp, är en intention och en önskan att tjäna. En grupp som startar med endast tre personer, utgör en energitriangel, och kan på ett mycket effektivt sätt förmedla energi. Du kan helt enkelt börja med att föreslå några vänner med samma intresse att träffas regelbundet. Regelbundenhet är viktigt. Gruppen bör välja en särskild veckodag (eller flera) och en bestämd mötestid och sedan hålla sig till den. Detta gör det möjligt för Mästarna att veta att en grupp är tillgänglig, så att gruppenergin kan integreras i det totala arbetet.


En del grupper inleder sin sammankomst med studier av, eller diskussioner kring Den Tidlösa Visdomensläror, vilka innehåller den bakomliggande kunskapen som ligger till grund för alla religiösa och filosofiska tankar. Detta kan medverka till att öka gruppmedvetandet, särskilt i de fall där det regelbundet kommer till nya medlemmar. Andra grupper föredrar att begränsa sin aktivitet till den egentliga transmissionen, som i sin funktion varken kräver kunskap eller tro. Båda metoderna är effektiva och varje grupp finner sin rytm. Ingen är dock bunden till att delta och det ska vara gratis.Hur går det till?

För att underlätta mästarnas förmedling av energi, kan gruppen sitta i en cirkel eller hästskoformation, med män på ena sidan och kvinnor på den andra. Därpå läser gruppen Den Stora Invokationen (se längre ner) unisont. Invokationen skall uttalas allra först i starten av meditationen för att upprätta kontakten mellan gruppen och Den Andliga Hierarkin, och för att öppna energiutflödet från Maitreya och de andra i hans grupp av Visdomens Mästare som ständigt tjänar den gudomliga planen på jorden genom att förmedla energier.Det krävs ingen speciell erfarenhet av meditation eller annan expertkunskap som deltagare i en transmissionsmeditation. Eftersom det är Mästarna som genomför och styr det komplicerade energiarbetet, är allt som behövs hos deltagarna, att upprätta och upprätthålla en sammanlänkning mellan den fysiska hjärnan och själen, eller det högre självet. Detta uppnås genom att hålla uppmärksamheten i Ajnacentret, punkten och energicentret (chakrat) mellan ögonbrynen. Sträva efter att hålla uppmärksamheten där under transmissionen. 


När uppmärksamheten vandrar iväg, ljuda tyst (tänk) "OM" inom dig och du förs tillbaka till ajnacentret. Meditera inte på "OM", använd det endast för att återföra uppmärksamheten till ajnacentret. Det är inte transmissionsgruppens syfte att "jorda" energi, därför uttalas "OM" i tysthet - för att skicka ut energierna på det mentala planet. Allt som vi behöver göra är att bibehålla sammanlänkningen - det är Hierarkin som utför arbetet. Enkelhet är nyckelordet för detta arbete. I början kan det hända att ni önskar bestämma en viss tidslängd för transmissionen, t.ex. en timme. Men så snart gruppen är etablerad rekommenderas arbetet att få fortgå till dess att energiflödet upphör. I det senare fallet, bör deltagarna känna sig fria att gå närhelst de önskar och försöka att inte störa de som fortsätter.

Att vara fysiskt närvarande ger en större kraft åt arbetet än vad som uppnås då enskilda individer länkar sig samman mentalt. Därför är fysisk närvaro viktig. Hursomhelst, skall ingen känna sig tvingad att komma varje gång eller att stanna en bestämd tid. Var och en måste lämnas fri att själv bestämma över sitt engagemang.


Vad händer under transmissionen?

Mästarna riktar energierna från det andliga planet genom gruppdeltagarnas energicentra, ned till de mentala nivåer där de blir mer tillgängliga för mänskligheten. Gruppen tjänar, bildligt talat, som en transformator för energierna, så att de kan nå mänskligheten och stimulera den andliga utvecklingen på jorden.

Dessa olika energier kommer från diverse kosmiska källor; såväl stjärnor som planetära, och får vidare sin kvalitet av mästarnas fokuserade medvetanden, sänds vidare genom grupperna och riktas sedan av mästarna dit de vet att energierna bäst behövs i stunden, i exakt avvägning och styrka för att uppnå önskad effekt. Gruppen skall inte sända energi till någon person, grupp eller land som den tror kan behöva den. Energiöverföringen under en transmissionsmeditation är en mycket exakt, vetenskaplig process, och endast Hierarkin av Mästare känner till hur den skall genomföras. Det är tillräckligt att vi som deltar i en grupp endast fungerar som positiva och balanserade mentala kanaler.

Till skillnad från andra former av meditation, är denna form totalt under mästarnas kontroll. De är experter och sänder inte mer energi genom dina energicentra än du säkert kan klara av.

Men barn under 14 år rekommenderas att inte delta i en transmissionsgrupp, då deras energicentra generellt ännu inte hunnit bli tillräckligt utvecklade och därmed skulle kunna ta skada. Gravida bör också rådfråga de mer erfarna och insatta inom transmissionsgrupperna. De med större psykiska obalanser och större mentala och emotionella kriser, bör också avstå från detta arbete tills saker stabiliserats mer. Men allt detta kan skilja individuellt, då endel vaknar upp än mer till sitt själsliga kall genom meditationen och genom detta kommer ur sina obalanser.
Att ha upp och nedgångar och utmaningar i livet är i sig inget att oroa sig över, det tillhör varje individ och grupp under utveckling.

Anledningen till dessa brasklappar är att man bör vara medveten om att transmissionsmeditationen är ett medvetet andligt tjänande arbete som samtidigt fungerar som ett andligt drivhus som stimulerar deltagarnas chakran, och även om mästarna anpassar energierna efter var och en, så finns det alltid en risk för överstimulans av tankar och känslors verkan och styrka och därav en förstärkning av vissa tendenser i individens vardag som kan förvärra personens tillstånd eller pågående behandling.
Husdjur bör dessutom helst vistas i ett annat rum under transmissionen pga de höga energierna.

Men för övrigt sänds regelbundet healingenergier av mästarna under delar av meditationen, inom var och ens karmiska gränser. Men det är inte det som är meditationens huvudsyfte.

För de som känner sig manade att delta i ett transmissionsarbete innebär just mästarnas medverkan i denna meditation, att man utan fara kan sitta flera timmar per tillfälle, pga att energierna sänds gemom chakrana och inte som i enskild personlig meditation, där ens kontakt med själen fyller på med högre energier, som sedan bäst används i en tjänande aktivitet. Att meditera utan att använda själens energier korrekt, leder ofta till neuroser och blockeringar. Upp till 20-30 minuter brukar vara standardrekommendationen i en vanlig meditation för själskontakt. I transmissionen sker detta tjänande samtidigt som man mediterar, vilket ger en unik kombination av Karma Yoga och Laya Yoga (tjänandets respektive energiernas yoga). Detta skiljer denna meditation från en personlig meditation (men de stärker och kompletterar varandra), samt att den utförs som ett grupparbete och medvetet samarbete med gruppen av Visdomens Mästare som handhar energidistributionen på jorden.


Trianglar

Transmissionsmeditationen bygger vidare på ett energiarbete och kunskap som tidigare gavs ut av Alice Bailey och hennes mästare Djwahl Khul. Triangelarbetet introducerades under 1940-talet av Alice Bailey via hennes Lucis Trust stiftelse och bedrivs idag av tusentals människor i världens alla länder.

När det t.ex. är omöjligt att bilda eller delta i en transmissionsgrupp, kan man genom att bilda en meditationstriangel med två andra personer, fortfarande delta i samma övergripande tjänande meditationsarbete.
En triangel består av tre personer som varje dag i sina tankar länkar sig samman för några minuters skapande meditation. De behöver inte leva på samma ort eller meditera samtidigt. När triangeln väl har skapats i mental substans, kan den väckas till liv närhelst någon av deltagarna utför arbetet. Triangelarbete är enkelt:

Länka dig samman mentalt med de andra två deltagarna, visualisera en triangel av vitt ljus, som cirkulerar ovanför era huvuden, uttala den Stora Invokationen högt (när så är möjligt).
Föreställ dig sedan er triangel förenad med alla övriga trianglar, transmissions- och meditationsgrupper över hela jorden. Se hur det vita ljuset cirkulerar i detta nätverk av brännpunkter och se hur det strömmar ut för att omfamna världen. Detta hjälper till att skapa en kanal för nedflödet av Ljus och Kärlek till hela mänskligheten. Genom dessa trianglar skapas och upprätthålls ett nätverk av ljus och god vilja som omfattar hela planeten. Nätverket ger de nödvändiga sammanflätade kanaler av upplyst mental substans som den andliga energin kan flöda igenom. Triangelarbetet utgör ett värdefullt tjänande för mänskligheten och kan även utföras utöver och som komplement till transmissionsarbetet om man vill. Däremot är regelbunden transmissionsmeditation det allra mest effektiva och verkningsfulla tjänandet att prioritera när så är möjligt.

För de som inte har möjlighet att träffas fysiskt kan man med detta i åtanke även koppla sig samman mentalt på distans med en existerande transmissionsgrupp, läsa eller tänka "Den Stora Invokationen" och visualisera sig sittandes tillsammans med dem i samma rum. Det är inte heller lika verkningsfullt som att närvara på plats men bra alternativ vid sjukdom eller andra förhinder. Man bör vara en del av den gruppen och ha träffats tidigare eftersom man kommer överens med gruppen som också visualiserar ens medverkan.

Transmissionsgrupper och trianglar utgör en länk mellan Den Andliga Hierarkin och lärjungar som arbetar på det yttre planet. Detta arbete hjälper till att bygga mänsklighetens bro till det andliga riket. Därför kommer det att finnas ett fortlöpande behov av detta arbete, för att hjälpa mänskligheten att leva upp till de möjligheter som erbjuds genom att Världsläraren Maitreya och hans grupp av Mästare nu finns ibland oss. Det är ett tjänande vilket vi kan engagera oss i för resten av våra liv och veta att vi bidrar till den stora övergången till den nya Vattumannens Tidsålder.


En kosmisk sifferlek

Människor undrar ofta hur stor inverkan de som individer har i en given situation. Tänk på följande:

Som ovan nämnt är basenheten för arbetet med energiöverföring en triangel av tre personer. Ytterligare en person till denna basgrupp ökar antalet möjliga trianglar till fyra. Om ytterligare personer deltar och bildar en grupp om fem, blir det tio trianglar. Om en av dem tar med sig en vän blir det tjugo trianglar. Sju personer bildar trettiofem trianglar. Åtta personer bildar femtiosex trianglar. Nio personer, åttiofyra; tio personer, etthundratjugo!
Ju fler personer i gruppen, desto mer dramatiskt ökar antalet trianglar genom att en person tillkommer. Ju större grupp, desto större skillnad gör du - antingen genom din närvaro eller din frånvaro.


Den Stora Invokationen


Från ljusets punkt i Guds Sinne
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt ljus stråla ned över Jorden.
Från Kärlekens punkt i Guds hjärta
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till Jorden.
Från det centrum där Guds Vilja är känd
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte
-det syfte som mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.
Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta
Planen på Jorden

Den Stora Invokationen' är ett kraftfullt mantra som användes av Kristus första gången i juni 1945 (vid andra världskrigets slut). Det utgavs av honom till mänskligheten för att göra det möjligt för människan själv att åkalla de energier som skulle förändra vår värld, samt möjliggöra för Kristus och hierarkin att återvända. Detta är inte formen som användes av Kristus. Han använder en gammal formel, sju mystiska fraser lång, i en gammal sakral stil. Detta mantra har blivit översatt (av hierarkin) i en form som vi kan använda och förstå. Den har översatts till många språk och används idag i alla världens länder.


Vill du starta eller delta i en redan befintlig grupp på din ort?
Mejla oss dina kontaktuppgifter och vilken ort du bor på så förmedlar vi det vidare till den aktuella gruppen eller den närmsta kontaktpersonen.

sharesweden.se@gmail.com

Transmission intro (Del 1)

Transmission intro (Del 2)

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.