Den Tidlösa Visdomen

Ordet "andlig", som vanligen förknippas med någon form av religion eller religiös utövning, har egentligen en mycket vidare innebörd:


"All aktivitet som driver människan framåt mot någon slags utveckling - fysisk, emotionell, mental, intuitiv, social - är i grunden av andlig natur."
- Mästaren Djwal Khul genom Alice A Bailey


Genom denna definition rymmer varje ord, tanke och handling en andlig möjlighet till att förbättra de mänskliga villkoren. Sedan mycket avlägsna tider har en form av andlig undervisning, känd som den Tidlösa Visdomen eller esoterisk filosofi, gått från generation till generation, vanligen muntligen från lärare till elev.


Denna filosofi har varit inspirationskällan för vetenskaperna, den skapande konsten och oräkneliga civilisationer. Den är också den gemensamma grunden för alla världsreligioner. I tider av kris ges denna undervisning ut på ett mer omfattande och öppet sätt.
Under de senaste hundra åren har den Tidlösa Visdomen förmedlats till oss genom personer som Helena Blavatsky, grundaren av det Teosofiska Samfundet, och senare av Alice A Bailey och Helena Roerich. År 1948 avslöjades Kristi förestående återkomst av Alice Bailey i boken Kristi återkomst.


Universum ur ett Energiperspektiv


Att allt är energi som vibrerar på olika frekvenser, är en föreställning som accepteras av ett ständigt växande antal människor och som förändrar deras syn på livet. Vetenskapsmän kan nu bevisa att energi och materia bara är olika tillstånd inom samma verklighet.

Som en syntes av östlig och västlig filosofi är den esoteriska läran vetenskapen om människans och naturens evolutionsprocess - från en energimässig och medvetandemässig utgångspunkt.
Den presenterar en systematisk och omfattande redogörelse för universums energistruktur och människans uppgift inom denna. Den är också den konstform inom vilken vi förstår och arbetar med de energier som flödar från de högsta källorna.
Den esoteriska läran förutsätter att Gud är totalsumman av alla lagar och de energier som styrs av dessa lagar och att dessa i sin tur bildar allting i det manifesterade och omanifesterade universum - allt som vi kan se och inte kan se.
Människan i sin tur är en gnista av Gud, en ande som uttrycker sig genom sin Själ och en personlighet sammansatt av; mentalkropp, emotional (astral) kropp och fysisk kropp.

Var och en av oss är i sin väsenskärna gudomlig, men inser och uppvisar inte denna gudomlighet annat än i en begränsad grad.


Lagen om Återfödelse

Processen genom vilken vi gradvis uttrycker denna gudomlighet kallas återfödelse (reinkarnation).
Som barn som börjar skolan på förskolenivå, började vi uttrycka människan i oss på en mycket grundläggande nivå, utan att förstå vår sanna andliga tillhörighet.
Genom otaliga livs erfarenheter - där vi levt i många länder med olika kulturell och religiös uppfostran, i både manliga och kvinnliga kroppar - lär vi oss många läxor genom framgång och misslyckanden, och förflyttar oss framåt på vår evolutionära resa mot vår "Källa", och det vi uppnått i varje liv förs över till nästa.
Den "metod" som används i detta utbildningssystem är Lagen om Orsak och Verkan (med en österländsk term, "karma") eller med bibelns ord: "Såsom du sår, så skall du ock skörda". Med den moderna fysikens ord skulle Lagen om Orsak och Verkan sammanfattas ungefär så här:
För varje handling/rörelse finns det en motsatt och exakt likadan reaktion.
Varje tanke och handling ger upphov till en orsak som oundvikligen leder till vissa effekter - bra eller dåliga. Genom att förstå och arbeta inom denna opersonliga lag om Orsak och Verkan, lär vi oss att göra bättre val och stegvis ta kontroll över vårt eget öde.
Stegen i detta successiva framåtskridande, markeras av stora medvetande- expansioner, som benämns invigningar, vilka skänker en alltmer fördjupad och fullständig kunskap/klarsyn om verklighetens sanna natur.
Jesu liv gestaltar symboliskt dessa invigningar genom; födelsen, dopet, förklaringen, korsfästelsen och återuppståndelsen.

En man eller kvinna som tar den femte invigningen (återuppståndelsen) kallas för Mästare, vilket betyder att han eller hon har gått igenom alla erfarenheter som livet i den här världen kan erbjuda, och i denna process förvärvat total kontroll över sig själv. Själen behöver nu inte längre återvända (inkarnera) men kan göra det frivilligt för att tjäna mänskligheten och Guds plan.En Andlig Hierarki

Mästarna som tillsammans utgör den Andliga Hierarkin, vakar över den gudomliga planen för den här planeten. De har genom hela historien, bakom scenen, via sina lärljungar inspirerat till stora mänskliga landvinningar inom alla områden där människor velat uträtta något. Mästarna vägleder och undervisar, men det är mänskligheten själv som skapar varje ny civilisation genom att svara an på dessa stimuli utifrån sin fria vilja.
När mänsligheten når ett skede av avgörande kris har den Andliga Hierarkin i alla tider sänt ut en lärare för att leda vägen. Det har funnits många av dessa stora andliga budbärare, Krishna, Buddha och Kristus är endast några av dem.
Nu under denna kritiska tid, återvänder Mästarna till den yttre världen för första gången på oräkneliga årtusenden och tillsammans med dem är "Mästarnas Mästare", ledaren för den Andliga Hierarkin, Maitreya.
Mänsklighetens gensvar på denna oerhörda stimulans kommer att skapa den kommande civilisationen.


Vem är Kristus?

I den estoteriska traditionen är ordet "Kristus" inte namnet på någon individ utan ett ämbete eller en funktion inom Mästarnas Andliga Hierarki. Den som nu innehar detta ämbete, Maitreya, har varit Kristus under de gångna 2.600 åren och han kommer att fortsätta att inneha denna ställning under hela Vattumannens Tidsålder - ungefär 2.000 år till.
Maitreya är den "äldste brodern" inom människosläktet, och Han har fulländat och manifesterat inom sig den gudomlighet som finns latent i var och en av oss. Han kommer idag för att avslöja en ny aspekt av Gud och för att vägleda mänskligheten genom nästa fas av dess andliga utveckling.
För 2.000 år sedan i Palestina, arbetade Maitreya genom sin lärjunge Jesus. Från Jesu dop i Jordanfloden fram till korsfästelsen överskuggades han av Maitreyas medvetande. Det här är ett tillvägagångssätt som ibland används mellan Mästarna och deras lärljungar för att introducera en ny undervisning för mänskligheten. Med Jesu fulla samtycke och samarbete kunde Maitreya frigöra den stora andliga kraft som vi kallar kärlek i världen. Jesus, som nu själv är en Mästare, har spelat en stor roll när det gäller förberedandet inför Maitreyas återvändande, och kommer att bli en av de första Mästarna som presenteras för världen efter Tillkännagivandets Dag.


Anti-Krist

Enligt den Tidlösa Visdomen är inte Antikrist en person som lever vid en särskild tidpunkt, utan det är en energi som frigörs innan Kristi framträdande. Den kommer för att bana väg för den uppbyggnad Kristus vill åstadkomma genom att förstöra de gamla förstelnade formerna, som blockerar en ny utveckling i samhället. Även om Anti-Krist är en energi kan den uttrycka sig genom personer, vilket den också gjort vid olika tidpunkter i historien, högst påtagligt genom kejsar Nero under romartiden, och mer nyligen genom Hitler och några av hans närmaste. I och med Axelmakternas fall under andra världskriget blev Anti-Krists arbete avslutat i denna tidsålder och kommer inte att manifesteras igen på över 3.000 år.

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.