Maitreyas prioriteringar för mänskligheten

Han kommer att inspirera oss till:

Skapandet av fred i världen

Rättvis fördelning av Jordens resurser
Alla ska:
- kunna äta sig mätta
- ha någonstans att bo
- ha tillgång till sjukvård och utbildning
Återställandet av miljön i balans
Samarbetet människor emellan
Förskönandet av världens städer
Avlägsnandet av hinder för resande
och mänskligt utbyte
Skapandet av en kunskapspool,
tillgänglig för alla
Att utbilda sig i livets
och kärlekens lagar
Avlägsnandet av "skuld och rädsla"

- renandet av människans hjärta och sinne

Blomtrande kreativitet

Maitreya har sagt:

"Jag har inte kommit för att skaffa efterföljare. Var och en av er skall fortsätta att utvecklas inom er egen religiösa tradition. En verklig lärjunge är en som respekterar traditionerna. Respektera era egna religioner och era egna ideologier, -kort sagt ert egna sätt att tänka, och ni kommer att uppleva Mästaren. Inte ens när ni ser mig, skall ni springa efter mig. Om ni springer efter mig, kommer ni att förlora mig. Om ni paraderar med mig, vet ni inte vem jag är. Ingen har monopol på mig - jag tillhör alla."


"Var det du är. Ge inte upp din självrespekt, din värdighet, för andra. Tillåt ingen att kasta sin skugga över dig. En mästare ger erfarenheter men kastar inte sin skugga. Följ inte bara efter vad andra gör. Var uppriktiga och ärliga mot det ni tänker och tror på och förhåll er oberoende, så kommer ni att lära känna er själva, ni kommer att lära känna mig och ni kommer att lära känna Herren."
"Mitt syfte är att visa att vägen ut ur era problem är att åter lyssna till Guds sanna röst i era hjärtan och att dela gåvorna från denna, den mest frikostiga av världar, mellan era bröder och systrar."


"Lägg på minnet att jag kommer för att förändra allt. Mitt framträdande bringar (skapar) fred. Likaså bringar (skapar) min närvaro splittring. Mitt svärd, som är den kärlek jag är, kommer att separera alla människor, kommer att utskilja de sanna från de falska, kommer att bana väg för det nya ljus jag medför. Må det bli så, att ni kan uthärda denna förändring och acceptera mitt ljus."


Världsfred - Endast genom rättvis fördelning

Mellan 1977 och 1982 kommunicerade Maitreya telepatiskt, fragment av sin lära, till Benjamin Creme på dennes offentliga möten i London. Ett återkommande tema var nödvändigheten av att stoppa lidandet för miljontals svältande människor i denna värld som faktiskt har ett överflöd av mat. Denna obalans är en av de främsta anledningarna till att Maitreya återvänder i denna tid.
"Hur", frågar Maitreya, "kan ni vara nöjda med det sätt på vilket ni nu lever, när miljoner svälter och dör i elände, när den rike paraderar med sin rikedom inför den fattige, när varje individ är sin grannes fiende, när ingen människa har tillit till sin broder? Hur länge måste ni leva på detta sätt, mina vänner? Hur länge kan ni stödja denna förnedring?"

Sedan detta budskap gavs 1979 har vi chockats av det ohyggliga i den återkommande hungersnöden i Afrika och pågående elände i andra nationer. Gradvis har vi förstått att världshungern är onödig såväl som omoralisk, eftersom den inte beror på brist på föda eller möjligheter att producera den, utan det är sociala, politiska och ekonomiska orättvisor som orsakar fattigdom. Både inhemska och internationella institutioner vidmakthåller och förvärrar denna fattigdom så att gapet mellan fattiga och rika ständigt blir större. Detta är det största enskilda hotet mot världsfreden.
"Självbelåtenhet" är en av de attityder som gör att dessa förhållanden får fortsätta att råda. Maitreya kallar självbelåtenheten roten till allt ont i världen. Den leder både individer och institutioner till att "fjärma sig från livets realiteter" och den hindrar oss från att hitta effektiva lösningar på våra problem. "Självbelåtenhet är i slutänden "självdestruktiv", och hela samhällen kan förgöras av den."
Maitreya klargör att vi kan, om vi så vill, sätta stopp för både hunger och de oräkneliga kriser som människan själv skapat.


"Mänsklighetens problem är reella men inte olösliga. Lösningen ligger inom räckhåll. Ta din nästas behov som en vägledning till ditt handlande och du löser världens problem. Det finns ingen annan väg."
När vi följer detta råd och tillämpar principen om rättvis fördelning kommer folk och nationer att börja lita på varandra. Och när det finns tillit finns det rättvisa. Och när det finns rättvisa för alla, kommer vi att få en äkta och varaktig fred.

"Utan att vi delar med oss
finns det ingen rättvisa,
utan rättvisa ingen fred,
utan fred ingen framtid."
Ekonomiska frågor

Den politiska totalitarismen har praktiskt taget nått sitt slut världen över. Likaså är den ekonomiska totalitarismen, som har gett upphov till de ekonomiska klyftorna, även den på väg att falla samman, enligt Maitreya.
Kommersialiseringen av samhället, som skapats av en övertro på marknadskrafterna, har haft stor genomslagskraft över hela världen. Den har skapat sociala klyftor och ökat miljöförstörelsen. Maitreya kallar marknadskrafterna för "ondskans krafter", eftersom de skiljer en grupp i samhället från en annan. Marknadskrafterna kommer att leda till girighet och ägandebegär, säger Maitreya, och hjälpa några få att bli förmögna på bekostnad av alla dem som blir allt fattigare.


Kommersialiseringen världen över är en del av ett ekonomiskt mönster som kommer att resultera i en kollaps av världens börsmarknader, med början i Japan. "Bubblan måste brista" säger Maitreya, och på så sätt synliggöra de orättvisor och den förnedring som, enligt honom, har sitt ursprung i kommersialiseringen.
Vid börskraschen kommer världens nationer att mötas för att diskutera hur man på ett systematiskt sätt ska möta framtiden. Regeringarnas prioriteringar kommer att omvärderas. Som första prioritet kommer arbetet med att förse alla människor med fullvärdig föda; därefter att förse alla med lämpliga bostäder och tillräcklig sjukvård och utbildning för alla. När ekonomin störtar samman kommer mänskligheten, med Maitreyas hjälp, att börja inse sin enhet, liksom behovet av att samarbeta och dela all världens resurser.

Nästa steg

Högsta prioritet kommer att bli att rädda de miljoner som i nuläget svälter ihjäl i tredje världen. Maitreya kommer att föreslå att de olika nationerna sätter igång en världsomfattande katastrofplan för räddningsarbetet, för att mildra detta lidande.
Allteftersom mänskligheten börjar acceptera principen om rättvis fördelning och kräver att regeringarna realiserar denna princip, kommer varje land att uppmanas till att lägga undan det man inte behöver. Varje land kommer att uppmanas till att göra en förteckning över sina tillgångar och behov. Dessa statistiska uppgifter kommer att matas in i datorer och förse ett FN-organ, som skapats för detta ändamål, med nödvändig information för att rationellt fördela världens alla tillgångar.
Riktlinjerna för ett sådant program, som dragits upp av framstående ekonomer, finansmän och industriidkare, har funnits sedan länge, och väntar bara på mänsklighetens efterfrågan för att förverkligas. I slutändan kommer en avancerad form av byteshandel att ersätta det nuvarande ekonomiska systemet.

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.