Väntan på det nya

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Världen väntar. Inte med återhållen andning, men med en växande känsla av att händelserna rör sig mot en kris, vars utgång är osäker. Ingen vet vad som kommer att ske. De professionella, politiker såväl som ekonomer irrar hjälplöst i malströmmen, oförmögna att planera i de motstridiga riktningar som de tvingas att ta. Dagligen uppstår nya problem som sätter välviljan på prov hos de mest upplysta, medan spekulationens hänsynslösa girighet bakom kulisserna, får nationer ner på knä.

När en sådan situation uppstår, blir människor rädda och när de är rädda slår vreden till. Så är det idag i många delar av världen. En växande intolerans, gentemot flyktingar och utlänningar, missfärgar den demokratiska processen, då levnadsstandarden faller och säkerheten hotas. Politiska extremister som väntar i kulisserna, griper sina möjligheter och framträder för att leda tanklösa unga med det förflutna som förebild.

Ingenting kan stoppa den här förskjutningen mot kaos, eftersom marknadskrafterna krossar människornas liv i sitt oheliga grepp. Ingenting kan rädda denna civilisation, baserad som den är på konkurrens och girighet. Den gamla ordningen är döende; nej, den är redan död. Kommersialisering, ett annat namn för mammon, har gjort intrång på lagen och blivit statsreligion runt om i världen.

Om människor vore ensamma i denna malström, så skulle deras belägenhet vara bedrövlig och deras öde verkligen dystert. Ingenstans skulle de kunna vända sig för att få stöd, ingen kunde de begära hjälp av. Krafter helt bortom deras kontroll skulle obevekligen driva dem till krig och SLUT skulle skrivas stort över människans liv på jorden.

Människan är dock inte ensam och har aldrig varit det. Med sina äldre bröder som stöd, gör hon sin resa under deras överinseende och vägledning; inte ensam, utan i följe av dem som har gått före och känner till vägen väl.

In till stormens centrum återvänder denna grupp av äldre bröder. En efter en intar de sina platser mitt ibland er, redo att erbjuda råd och stöd när de tillfrågas. I århundraden har de väntat på denna möjlighet att arbeta direkt i människornas värld. Nu kommer de och bär med sig visdomens och kärlekens gåvor. Under deras ledare, Maitreya, kommer de att vända människorna bort från självförstörelsens stup och öppna ett nytt kapitel i den mänskliga rasens historia.

Från ruinerna av det gamla kommer en ny civilisation att byggas av mänskliga händer under inspiration av Maitreya och hans grupp. Räds inte, för utgången är redan känd. Mänskligheten kommer att övervinna denna kristid och ingå ett nytt och bättre förhållande med sig själv, dess planet och dess källa. Maitreya har kommit för att göra allting nytt. Med eller utan vetskap, väntar världen på det nya.