Slutet på den 'barbariska tidsåldern'

av Mästaren, genom Benjamin Creme, mars 1999.

Det kommer en tid när mänskligheten ser tillbaka på denna tidsepok som den "barbariska tidsåldern". Så långt ifrån möjliga ideal befinner sig den nuvarande döende civilisationen, att framtidens människor kommer att undra hur vi kunde upprätthålla den under så lång tid.

Det finns många orsaker och faktorer som medverkat till denna sorgliga situation: försämringen i människors förhållande till varandra löper parallellt med, och återspeglar ökningen av människans sofistikerade vapen. Hennes nuvarande, överlägsna förmåga att döda från platser som befinner sig kontinenter isär, är det yttersta kännetecknet på hennes framsteg till självförstörelse. Krig har gjorts kliniskt och opersonligt: numera behöver krigaren inte längre bevittna skräcken i offrets ansikte.

I denna situation är det inte förvånande att människans institutioner, politiska och ekonomiska, i sin tur, reflekterar denna växande alienation hos människor från deras livs källa.
Kommersialiseringen, detta spirande men smygande och ofta dolda hot, kontrollerar nu livet och ödet för oräkneliga miljoner människor, och reducerar människans gudagivna individualitet till enbart en siffra. Människor är nu statistik utan syfte eller behov, bönder på marknadskrafternas och företagsvinsternas schackbräde.

Denna torra öken som vi kallar den moderna världen berövar människor på det som gör dem mänskliga: glada, kreativt uppfyllda, kvicka att svara an på varandras behov, och fria. Dödlig konkurrens fräter sönder den mänskliga anden och sitter nu och dömer i livets kamp. Livet, det stora äventyret, har fördärvats och ersatts av en plågsam och orättvis kamp blott för överlevnad.

Säkerligen är dessa svåra förhållanden inte närvarande överallt och enhetligt men för ett stort antal representerar de verkligheten i deras liv, och, om inte människor ändrar riktning, kan situationen bara förvärras.

När Maitreya träder in öppet på världsarenan, kommer han att visa människor att ett sådant liv av smärta och kamp inte är oundvikligt, att det inte är deras enda alternativ; att en annan väg är möjlig och rätteligen deras, om det är deras vilja.

Han kommer att visa att redan nu, mitt i kaoset och en stegrande girighet, reagerar människor mot att livets heliga band försvagas; att stora nya krafter genererar en ny början, och att det ur den nuvarande oron gradvis växer fram en högre och sannare manifestation av den medfödda förmågan hos människan att möta tidens utmaningar och att övervinna sina svårigheter.

Maitreya kommer att påminna människor om deras eget högre ursprung och öde, och kommer att inspirera till skapandet av ett nytt sätt att leva: i harmoni, med korrekta förhållningssätt gentemot varandra utan att tillgripa krig eller konkurrens, i största möjliga samarbete och ömsesidig respekt. Så kommer det att bli.