Den nya civilisationen

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

I början av denna Nya Tidsålder som håller på att födas, är det svårt för många att föreställa sig den slags civilisation och kultur, som kommer att välsigna de följande århundradena. De flesta försök att göra detta förblir insnärjda i en materialistisk syn; sällan ser man försök som omfattar mänsklighetens strävan efter ett liv med andlig mening och andligt uttryck.

Låt oss försöka föreställa oss framtiden med den nya civilisationen och kulturen. Snart kommer de första stegen att tas i riktning mot den nya ordningen. Snart kommer de nya riktmärkena att fastställas, vilka anger vägen framåt för mänskligheten. I början kommer förändringarna att ske gradvis, men efterhand kommer allt att omformas allt snabbare.

Låt oss granska naturen hos de beståndsdelar som den nya civilisationen kommer att bestå av. Den nya tidens mest framträdande inställning kommer att vara försöken att skapa riktiga relationer och att uttrycka god vilja. Ett hållbart skifte i betoningen från individen till gruppen, kommer att omorientera mänskligheten längs mer fördelaktiga linjer, och det kommer att avspeglas i skapandet av strukturer som är mer i enlighet med Guds Plan. Ett ytterligare kännetecken för framtiden kommer att vara en önskan att bättre lära känna Guds natur och att komma i en närmare relation med Gudomligheten. Från att ha varit i periferin i människors liv, som är fallet idag, kommer detta mål att bli dominerande i miljontals människors liv. Detta nya närmande till Gud kommer att följas av en ny vördnad för livets alla manifestationer, vilket kommer att få människor mer i överensstämmelse med de lägre rikena. Denna nya ansvarskänsla för de lägre rikena kommer att påskynda deras utveckling och på så sätt tjäna Planen.

Ett nytt sätt att se på vetenskapen kommer snart att öppna vägen för en total förändring av människans attityd till den Verklighet vi lever i. Den nya vetenskapen kommer att visa mänskligheten att allt är Ett, att varje del som vi är medvetna om, är nära förbunden med allt annat, att detta förhållande styrs av vissa lagar, matematiskt bestämda, och att inom varje del finns potentialen till Helheten. Denna nya kunskap kommer att transformera människans upplevelse av världen och av varandra och bekräfta sanningen att Gud och människan är Ett. På så sätt kommer den nya vetenskapen att demonstrera människans gudomlighet och kommer att leda till etablerandet av den Nya Världsreligionen. Den gamla splittringen mellan religion och vetenskap kommer att helas och en ny impuls ges för människans andliga utveckling.

I detta bördiga klimat kommer människans psykiska krafter att utvecklas naturligt och den oändliga potentialen i människans medvetande kommer att bemästra tid och rum och kontrollera själva universums energier. Den mänskliga andens resurser är obegränsade. I ett crescendo av uppenbarelser, kommer härligheten hos de osedda världarna att uppenbaras inför människans förvånade blick och den fulla storheten av den gudomliga skapelsen att inses.

Allt detta väntar människan när hon står på tröskeln till upplevelsen av Vattumannens Tidsålder. ”Livets vatten” från Vattumannen, givet till henne av Kristus, kommer att väcka det sovande gudomliga medvetandet i henne, och visa den Gud som hon är. Under den visa vägledningen av Kristus och hans Bröder kommer människan att uppnå den fulla storheten av uppenbarad gudomlighet, som är hennes medfödda rätt om hon bara visste det.

Steg för steg, århundrade efter århundrade, kommer människan att bygga en civilisation som kommer att visa den växande gudomlighetens förverkligande, en kultur i vilken den gudomliga skapelsens skönhet kommer att uttryckas i alla sina aspekter, en spegel i vilken den Gudomliga tanken kommer att reflekteras i all sin härlighet.

På så sätt kommer människan att inta sin rättmätiga plats i tingens ordning enligt den Gudomliga Planen. På så sätt kommer människan, inspirerad av Kristus, att omforma denna värld – splittrad av fruktan, dogmer och hat – till det som styrs av Kärlekens Lag, där alla människor är bröder, där allt som gäller den gudomliga naturen engagerar människans uppmärksamhet och styr hennes liv. På så sätt kommer människans drömmar om gudomlighet att förverkligas, hennes potential att uppnås och hennes öde att uppfyllas.