Framtidens två grundpelare

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Från och med nu kommer de som styr och ställer i världen, människor med rikedom och makt, att finna ett växande motstånd mot sina listiga manövrer och planer. Som svar på det växande inflytandet av Vattumannens välgörande energier, uppstår en medvetenhet om ett annat levnadssätt, där alla kan gynnas och växa och manifestera sina förmågor och idéer för allas högsta bästa.

När allt kommer omkring finns det också en ökad förståelse för att pengar inte är någon gud som kräver hängivenhet eller vördnad; att pengar endast är ett redskap som kan användas eller inte, en bekvämlighet som har blivit en tyrann som förslavar sina herrar.

Det kommer från och med nu bli alltmer uppenbart att de gamla formerna och metoderna inte längre fungerar, och sannerligen inte är till nytta för mer än ett fåtal. Följaktligen har en stor klyfta skapats mellan rika och fattiga i alla länder, tydligare och mer markant än någonsin tidigare. De fattiga i världen kommer inte länge till att acceptera denna oheliga uppdelning. Så ännu en gång väcks hotet om revolution upp i många länder. Som Vi ser det, även om det är förståeligt, så skulle följderna av något sådant inte båda gott för människorna och skulle bara förstärka deras förtvivlan.

Vår väg är vägen för fredlig utveckling, och vi rekommenderar den till dem som fortsätter att äventyra världen. Vår väg är enkel och genomförbar; principen om rättvis fördelning är det välsignade svaret på människors missförhållanden. Rättvis fördelning kommer i ett enda slag att förändra denna värld. Många andra vägar har prövats och misslyckats. Är det inte förvånansvärt att fördelning aldrig har funnits med i människans planer?

Maitreya talar nu dagligen om nödvändigheten av Fördelning och Rättvisa, de två grundpelarna för det nya samhället i Fred och Försoning. Håll er därför stadigt till denna enkla väg och sprid glädje till allas hjärtan.