Sanningens ljus består

Av Mästaren... genom Benjamin Creme

Vintern 1875 gav Helena Petrovna Blavatsky, en av grundarna av Teosofiska sällskapet, ett löfte: att med alla medel i sin makt sprida den lära som hon fått motta av flera mästare från Himalaya-logen i vår planets andliga Hierarki. Trogen sitt löfte skred hon till verket med att informera världen om denna lära. Hennes böcker, The Secret doctrine, Isis Unveiled och The Key to Theosophy, är vittnesbörd om hennes outtröttliga strävan och vilja, trots svår fysisk sjukdom. Dessa grundläggande arbeten har informerat och inspirerat tusentals uppriktiga sökare genom åren och fortsätter att göra det.

Det allmänna mottagandet av dessa värdefulla insikter var helt annorlunda: sällan har en framstående initierads arbete och gåvor blivit så nedsvärtat och förlöjligat, särskilt av dåtidens religiösa och vetenskapliga samfund. Även idag, efter cirka 135 år, blir Blavatsky med jämna mellanrum avfärdad som charlatan, ett spiritistiskt medium och en ”ohederlig bedragare”. Så intensivt och så världsomspännande var fördömandet, att mycket av denna negativitet fortfarande häftar vid hennes namn. Och vid teosofin själv.

Madame Blavatsky var en fjärdegradens initierad, nästan en mästare, på samma nivå som lärjungen Jesus och nära den store Leonardo Da Vinci. Hur är det möjligt att en så framstående arbetare för det Goda kunde bli så förtalad? Jesus själv är ett ypperligt exempel på hur okunskap och rädsla kan styra människors förståelse. Trots att han var överskuggad av Kristus Maitreya, tvingades Jesus att lida på grund av dessa båda egenskaper hos tanklösa människor.

Idag brottas världen med många problem och förutsägbart har schismer uppstått när man bedömt dessa problem och försökt övervinna dem. Kvinnor och män överallt har olika kvalitéer på sinne och hjärna och är olika öppna inför tankar som är nya och obekanta. De befinner sig också på olika nivåer på en evolutionsstege och de längst ner på stegen förstår litet eller inget av arbetet och insikterna hos dem som befinner sig högre upp. Så har det alltid varit.

Från och med nu kommer emellertid detta urgamla problem att förbättras till förmån för alla. Närvaron av Maitreya och ett växande antal av hans grupp av mästare, kommer att åstadkomma en kraftfull omdaning för mänskligheten.

Många av de enklare nivåerna av den Tidlösa Visdomens lära kommer att presenteras för världen i stort, och attrahera mer och mer av allmänheten till teosofin och dess lära. Detta kommer att hjälpa ett stort antal människor att förbereda sig för att stå inför Invigaren och att medvetet träda in i Ljuset.

På så sätt kommer många kvinnor och män som utnyttjar denna nya situation att gynnas storligen på evolutionsresan. När Maitreya träder fram kommer denna process att börja. Mer och mer, i takt med att de svarar an på honom, kommer de att inom sig finna en växande aptit på sanningen och en längtan efter visdom och ljus.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn