Människans växande gudomlighet

Av Mästaren... genom Benjamin Creme

Aldrig i hela historien har det det existerat en tid lik denna. Aldrig, genom alla de cykler som satt sin prägel på människans evolution har det funnits samma potential till förändring. Denna tid är därför unik. Den förebådar en förändring i medvetandet, så dramatisk och vittgående, att nya definitioner och terminologi måste utvecklas för att beskriva människan så som hon kommer att bli.

Den huvudsakliga faktorn i denna genomgripande förändring kommer att vara inflytandet från mänsklighetens Äldre Bröder, Visdomens mästare, ledda av Maitreya, Kristus och Världslärare. Det går inte att överskatta den effekt som deras inträdande i världen kommer att ha på människors liv, tänkande och beteende.

Många gånger har det sagts att människan är en Gud i vardande, detta är inte tomma ord utan sanningen om människans sanna natur och väsen. Det är endast en fråga om tid innan denna sanning är besannad och förverkligad.

Mästarna kommer att ge av sitt överflöd av harmlöshet, vishet och kärlek, och tryggt och säkert styra mänsklighetens skepp till fullbordandets hamn. Så kommer det att bli. Med tiden kommer människor att inta sina rättmätiga platser och arbeta tillsammans med Mästarna för allas väl. Så kommer människor att lära sig Livets och Kärlekens Lagar och skapa en framtid av exempellös skönhet.

Stimulans

En annan kraftfull stimulans till människans fortsatta växande kommer att utgå från den avlägsna Vattumannen. Redan stiger en vilja till förändring i människors hjärtan och sinnen, i takt med att solen rör sig allt djupare in i fältet för påverkan från denna mäktiga stjärnkonstellation.

Den väsentliga kvaliteten av Vattumannen är Syntes, en sällan sedd kvalitet i dagens liv på Jorden.
Men allteftersom Syntesens kvalitet tilltar i kraft, kommer den att på alla livets områden ersätta fragmenteringen och disharmonin av idag. Människor kommer att förstå innebörden av Enhet, och se att de är systrar och bröder i en stor familj som färdas tillsammans på en upptäcktsresa.

Skönhet och Harmoni

När människor ser tillbaka på denna tid kommer de att se den som ett trappsteg till en högre ordning av skönhet och harmoni. Det är vad dagens kaos och tumult är. Ur detta tumult kommer de nya former att framträda som ska välsigna den nya civilisationen – nya och bättre former, som kommer att sörja för alla människors behov och tillfredsställa var och en.

Framtiden

Människan själv genomgår en sådan yttre och inre prövning att hon mycket väl kan känna oro inför framtiden. Hon ser och förstår föga av de enorma förändringar som redan pågår och håller fåfängt kvar vid det förgångna. Snart kommer denna rädsla och oro att förbytas i mod och engagemang i förändringsarbetet. Under ledning av Maitreya och hans Grupp kommer människor att lägga hörnstenarna till det nya och bättre liv som alla människor, var och en på sitt sätt, drömmer om.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn