Politik: Från Splittring till Harmoni

En ny energi genomtränger planeten nu. Denna jämviktsenergi rensar ut negativa krafter och skapar ett tillstånd av vakenhet  hos individerna. Det kommer att leda till en helt ny fas i livet. Under inflytandet av denna energi kommer allt fler människor  att revoltera därför att gamla vanor och sekelgamla påtvingade regler måste brytas ner. Människor kommer inte att acceptera  tvångslösningar.
Runtom i världen möter regeringarna idag skenbart olösliga problem. Men en växande trumeld av lagar och regler  är inte lösningen, lär Maitreya, för detta gör att människor blir sjuka och demoraliserade.

Undertryckande eller tillbakahållande kommer att strida mot en växande medvetenhet hos människorna. När de styrande till  exempel antar lagar och förordningar för att hindra dem som är uppretade - av vilken orsak det vara månde - från att yttra sig,  kommer det att framkalla mord och explosioner som ingen arme kan hindra. "Där man inte lyssnar till människornas röst, kommer det att bli revolution," säger Maitreya. Detta är ingen förutsägelse utan endast ett konstaterande av oundvikliga följder.

Det finns ingen rök utan eld, förklarar han; och om man kväver röken kommer det att bli explosion. Samma lag om orsak  och verkan som gäller i naturen gäller på samma sätt mänskliga varelser. En ny inre energi frigör Självet från livets bojor,  och politikerna inser att det är folkets vilja som man måste ta hänsyn till. Inom politiken har splittringens konst tonats ner och kommer snart att efterträdas av en ny som respekterar harmoni.

Den nya politiken kommer inte längre att präglas av ´ismer`, av kapitalism eller socialism utan föds fram ur självrespekt hos  individer och nationer. Frihet, självständighet, och frälsning kommer att bli var och ens mål eftersom de är ett och samma. 
Verkligheten av det ömsesidiga globala beroendet kommer att bli ett grundläggande faktum i vår medvetenhet och när så är fallet,  kommer också det faktum att framstå att alla människor är systrar och bröder och i en allt strörre utsträckning kommer detta  att sätta sin prägel på organisationer och praktiska handlingsprogram som återspeglar denna verklighet. Nationer kan och kommer att uppleva broderskap, gemensamma mål och strävanden.